Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zezwolenia okresowe na sprzedaż alkoholu w sklepie lub lokalu gastronomicznym

OPIS SPRAWY: 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2023 r. poz. 2151) 

ust.1 „Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na  podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży”. 

ust. 2 „Zezwolenie wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy”.

ust. 3 „Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje alkoholu

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).

3) powyżej 18% zawartości alkoholu”.

ust. 3 a) „Zezwolenia, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy”

KOGO DOTYCZY:

Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek – zał.nr 1 do procedury.

Załączniki do wniosku:

- dokument potwierdzający tytuł prawny (np. akt własności, umowa najmu z załącznikami graficznymi, dzierżawy bądź użyczenia) wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, ewentualne załączniki graficzne należy złożyć razem z umową,

- zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

- decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku o zatwierdzeniu zakładu (punktu sprzedaży),

- pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

 

MIEJSCE SKŁADANIA PISM:

Urząd Gminy Szczurowa 

Wydział Organizacyjno-Prawny pokój nr 110.

ul. Lwowska 2 

32-820 Szczurowa 

tel. konkt. 14 632 09 15 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA:

Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od złożenia kompletnego wniosku w formie decyzji - zezwolenia.

W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

OPŁATY:

Opłata podstawowa roczna za:

- zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,

- zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,

- zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i wnoszona jest terminie zgodnym z datą wydania zezwolenia.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych
w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia
31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży –zał. Nr 2 do procedury.

Opłatę, o której mowa wyżej wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach
w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłatę, o której mowa wyżej, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa — wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

  2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) — wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu — wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty,
dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się przed wydaniem zezwolenia na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Szczurowa

nr 74 8591 0007 0100 0000 0459 0001

w tytule podając: „nr zezwolenia, adres punktu sprzedaży”

 

PODSTAWA PRAWNA:

1) Art. 18, 185i art. 111Ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U z 2023 r., poz. 2151 ze zm.).

2) Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

3) Art. 16 ust. 1 i art. 75 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.).

4) Art.104 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.).

6) Uchwała Nr XXXII/255/2006 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.  

7) Uchwała Rady Gminy Szczurowa nr. XXXVI/270/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Szczurowa.
 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczurowa, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

INNE INFORMACJE:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) - nie krótszy niż 2 lata.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1) posiadanie zezwolenia,

2) wniesienie opłaty, o której mowa w punkcie opłaty,

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów
i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,

5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,

6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych
w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,

9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający cofa w przypadku:

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
z naruszeniem zakazów określonych w ustawie, mianowicie:

- zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.

- zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych.

2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,

3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie
6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający wygasza w przypadku:

1) likwidacji punktu sprzedaży,

2) upływu terminu ważności zezwolenia,

3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

5) niedopełnienia w terminach obowiązku:

a) złożenia oświadczenia

W tym przypadku zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej j.w. nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w ustawie.

b) dokonania opłaty w określonej wysokości

W tym przypadku zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w ustawie, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ustawie nie wniesie raty opłaty określonej w ustawie, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w punkcie a i b, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA OKRESOWEGO NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W SKLEPIE LUB LOKALU GASTRONOMICZNYM - POBIERZ

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDANEGO ALKOHOLU  - POBIERZ