Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

OPIS SPRAWY

Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.

KOGO DOTYCZY

Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek – zał.nr 1 do procedury.

Załączniki do wniosku:

- kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Szczurowa),
- zgoda władającego terenem/lokalem na organizację imprezy z aprobatą na sprzedaż napojów alkoholowych,
- pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

MIEJSCE SKŁADANIA PISM

Urząd Gminy w Szczurowej
Wydział Organizacyjno-Prawny 
I piętro, pokój numer 110 
Telefon 14 632 09 15

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA

Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie bez zbędnej zwłoki od dnia złożenia kompletnego wniosku w formie decyzji - zezwolenia.

OPŁATY

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi:
- 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,
- 175,00 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu.
Opłatę za jednorazowe zezwolenie wnosi się przed wydaniem zezwolenia.
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
Wyżej wymienione opłaty dokonywać można bez ponoszenia dodatkowych opłat na rachunek bankowy:
Urząd Gminy Szczurowa 
nr 74 8591 0007 0100 0000 0459 0001 
w tytule podając: „nr zezwolenia, rodzaj, miejsce oraz termin imprezy”

PODSTAWA PRAWNA 
1) Art. 181 ust. 1, 2, 3, art. 185, art. 111 oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.).
2) Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).
3) Art.16 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.).
4) Art. 104 § 1, art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).
5) Art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 616 ze. zm.)
6) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze. zm.).

Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WNIOSEK O WYDANIE JEDNORAZOWEJ DECYZJI NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - POBIERZ