Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie dot. przetargu na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania

ZARZĄDZENIE NR 81/2023

Wójta Gminy Szczurowa

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie:

1. ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania nieruchomości nr ew.:

  1. 104 położona w miejscowości Uście Solne
  2. 270/5  położona w miejscowości Wrzępia
  3. 599 położona w miejscowości Strzelce Małe
  4. 595,504  położonych w miejscowości Dąbrówka Morska

 

2. Ustalenia Regulaminu przetargu na  dzierżawę nieruchomości w celu rolniczego wykorzystania

 

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 t.j. ), art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j.) oraz § 4, § 6 ust. 1,3 i 7, § 8 ust 1 i 2, § 14 i § 15 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.)

 

Wójt Gminy Szczurowa

zarządza co następuje:

 

§ 1.

Ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania nieruchomości  nr ew.: 

  1. 104 położona w miejscowości Uście Solne
  2. 270/5  położona w miejscowości Wrzępia
  3. 599 położona w miejscowości Strzelce Małe
  4. 595,504  położonych w miejscowości Dąbrówka Morska

 

Pełna treść głoszenia o przetargu na dzierżawę działek położonych w miejscowości Uście Solne, Wrzępia, Strzelce Małe oraz Dąbrówka Morska stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Ustala się Regulamin przetargu na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania  nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3.

Ogłoszenia o przetargach podlegają publikacji na stronie internetowej Gminy Szczurowa, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczurowa, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy ul. Lwowska 2,  oraz na tablicach ogłoszeń sołectw Uście Solne, Wrzępia, Dąbrówka Morska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.