Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie dot. sprzedaży działki w Pojawiu

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami                    (Dz. U. z 2023 roku, poz. 344)     
           WÓJT GMINY w SZCZUROWEJ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych  do zbycia

 

Oznaczenie nieruchomości wg  księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: dz. nr ew. 549, obręb: Pojawie, TR1B/00032935/5

Powierzchnia nieruchomości w ha: 0,69

Opis nieruchomości: Działka zlokalizowana w południowo wschodniej części miejscowości Pojawie, w obszarze sąsiadującym z terenami wydobycia żwiru oraz z ternami powyrobiskowymi. Dojazd działki utrudniony – brak prawnie urządzonego dojazdu (brak dostępu do drogi). Otoczenie działki stanowią tereny niezabudowane, rolne, nieużytki oraz tereny eksploatacji kruszywa naturalnego.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako ŁV-0,69

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Termin zagospodarowania: nieoznaczony
 

Cena nieruchomości  w złotych: Cena 39 500,00 złotych netto. Zwolnienie od podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Informacja o przeznaczeniu: Zbycie  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 w/w ustawy: 6 tygodni od dnia wywieszenia  niniejszego wykazu

 

Szczegółowych informacji odnośnie wykazu można uzyskać osobiście po uprzednim telefonicznym  umówieniu spotkania lub telefonicznie: Urząd Gminy Szczurowa, Szczurowa ul. Lwowska 2, w godzinach pracy urzędu, tel. 14 671 40 97.

 

Szczurowa 24.05.2023 r.


Ogłoszenie dot. sprzedaży działki w Pojawiu