Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

OGŁOSZENIE. Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 1899) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w użyczenie

Lp.

oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. Działki oddana w użyczenie w m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

termin zagospodarowania

wysokość opłat z tytułu najmu

termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji 

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem

1.

Działka o

 nr ew. 342/3

Księga Wieczysta TR1B/00071112/5

 

1400 m2

zgodnie z załącznikiem graficznym (działki zaznaczone kolorem żółtym)

 

Działka nr 342/3 – w części około 0,01 ha znajduje się w terenie określonym jako 01KDZ(nr1338K) – tereny dróg publicznych klasy Z (zbiorcze), w części około 0,03 ha znajduje się w terenie określonym jako 02KDG(DWnr768) – tereny dróg publicznych klasy G (główne), w pozostałej części znajduje się w terenie określonym jako D20U/MN – tereny usługowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

użyczenie dla potrzeb

Ochotniczej Straż Pożarnej w Górce

Zgodnie z zapisami w umowie

Nieodpłatnie

nie dotyczy

Oddanie w nieodpłatne używanie dla potrzeb Ochotniczej Straż Pożarnej w Górce

Na czas nieokreślony

załącznik - mapa

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 23, I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach pracy urzędu.

Szczurowa, 30.01.2023 r.