Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Rewitalizacja

Gmina Szczurowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

Celem projektu jest opracowanie dokumentu strategicznego,  kompleksowo  diagnozującego problemy na płaszczyznach:

  • gospodarczej
  • środowiskowej
  • przestrzenno – funkcjonalnej
  • technicznej

W wyniku analizy i diagnoz powstanie dokument  - Gminny Program Rewitalizacji , jako  kompleksowa analiza  procesu  wyprowadzania ze stanu kryzysowego  obszarów zdegradowanych poprzez wzajemnie powiązane  całościowe działania we wszystkich obszarach kryzysowych.

Planowane efekty

W efekcie podejmowane będą działania inwestycyjne  i  nieinwestycyjnie mające na celu minimalizacje zdiagnozowanych problemów, a docelowo wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej.  Zadania rewitalizacyjne poddane zostaną społecznym konsultacjom. By zmaksymalizować efekty, na etapie realizacji  Gminny Program Rewitalizacji będzie podlegał weryfikacji i  ewentualnym zmianom.

Dofinansowanie projektu z UE: 47 371,50 PLN
/czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden zł 50/100/


REWITALIZACJA - DOKUMENTY


REWITALIZACJA - INFORMACJE BIEŻĄCE