Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Rewitalizacja

Gmina Szczurowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

Celem projektu jest opracowanie dokumentu strategicznego,  kompleksowo  diagnozującego problemy na płaszczyznach:

  • gospodarczej
  • środowiskowej
  • przestrzenno – funkcjonalnej
  • technicznej

W wyniku analizy i diagnoz powstanie dokument  - Gminny Program Rewitalizacji , jako  kompleksowa analiza  procesu  wyprowadzania ze stanu kryzysowego  obszarów zdegradowanych poprzez wzajemnie powiązane  całościowe działania we wszystkich obszarach kryzysowych.

Planowane efekty

W efekcie podejmowane będą działania inwestycyjne  i  nieinwestycyjnie mające na celu minimalizacje zdiagnozowanych problemów, a docelowo wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej.  Zadania rewitalizacyjne poddane zostaną społecznym konsultacjom. By zmaksymalizować efekty, na etapie realizacji  Gminny Program Rewitalizacji będzie podlegał weryfikacji i  ewentualnym zmianom.

Dofinansowanie projektu z UE: 47 371,50 PLN
/czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden zł 50/100/

Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania propozycji nowych zadań i ewentualnych zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczurowa na lata 2016-2024. W tym celu należy wypełnić Formularz zamieszczony poniżej. Uzupełniony formularz należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy lub przesłać na adres e-mail: ug@szczurowa.pl

Formularz do pobrania tutaj.


 

REWITALIZACJA - DOKUMENTY


REWITALIZACJA - INFORMACJE BIEŻĄCE

Dnia 19 maja 2022 r. odbyło się spotkanie warsztatowe, w którym wzięli udział przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach przeprowadzanej oceny stopnia aktualności i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczurowa na lata 2016-2024.  Warsztaty przeprowadzone zostały przez pracowników Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch.

W trakcie spotkania dokonano przeglądu zaawansowania wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji, który posłuży do opracowania raportu z ewaluacji okresowej przedmiotowego dokumentu.  Szczegółowy raport ze spotkania warsztatowego znajduje się w zakładce Rewitalizacja – dokumenty.