Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Usługa door-to-door

Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa, finansowanego w ramach konkursu grantowego dla JST w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: od 01.10.2021 r. do 30.04.2023 r.
Termin realizacji projektu w okresie trwałości: od 01.05.2023 r. do co najmniej 30.06.2024 r.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej użytkowników/użytkowniczek usługi transportowej door-to-door z terenu Gminy Szczurowa poprzez zapewnienie dostępności do usług w obszarze aktywizacji zawodowej oraz usług publicznych, opiekuńczych, edukacyjnych, zdrowotnych oraz umożliwiających korzystanie z dóbr kultury.

PLANOWANE EFEKTY

  • aktywizacja społeczno-zawodowa
  • zniwelowanie barier związanych z mobilnością
  • zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej użytkowników/użytkowniczek

REGULAMIN

Zarządzenie nr 131/2021 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Szczurowa.

KONCEPCJA

Zarządzenie nr 145/2021 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Szczurowa.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin

Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Szczurowa w ramach realizacji projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa”


Załączniki do regulaminu:


Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów korzystania z usługi transportowej door-to-door
Załącznik nr 2 – Formularz uwag/opinii do oferowanej usługi transportowej door-to-door

Załącznik nr 3 – Formularz do zamawiania usługi transportowej door-to-door
Załącznik nr 4 – Formularz skargi/reklamacji do oferowanej usługi transportowej door-to-door 
Załącznik nr 5 – Ankieta oceniająca poziom zadowolenia z usługi transportowej door-to-door 

Koncepcja:

Koncepcja transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Szczurowa. 


Dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami 
Protokół zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
Informacja o wyniku postępowania 
Ogłoszenie o wykonaniu umowy