Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Wykaz działek stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w użyczenie

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 1899) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w użyczenie

Lp.

oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. Działki oddana w użyczenie w m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

termin zagospodarowania

wysokość opłat z tytułu najmu

termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji 

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem

1.

część budynku na działce nr ew. 953/10

 

zgodnie z załącznikiem graficznym(działki zaznaczone kolorem żółtym)

22,26m2

Działka nr 953/10 – w części około 0,02 ha znajduje się w terenie określonym jako 39KDD- tereny dróg publicznych- klasy D (dojazdowe), w części około 0,14 ha znajduje się w terenie określonym jako 112KDW-tereny dróg wewnętrznych, w pozostałej części znajduje się w terenie określanym jako S34U- tereny usługowe (usług wielobranżowych)

użyczenie dla potrzeb

posterunku policji w Szczurowej

Zgodnie z zapisami w umowie

Nieodpłatnie

nie dotyczy

Oddanie w nieodpłatne używanie dla potrzeb posterunku policji w Szczurowej

Na czas nieokreślony

 

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 22, I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach pracy urzędu.

Szczurowa, 09.01.2023 r.

Ogłoszenie - PDF