Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zarządzenie Nr 14/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku

ZARZĄDZENIE Nr14/2024

Wójta Gminy Szczurowa

z dnia 15lutego 2024roku

w sprawie:powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku
z uchwałą nr LIII/415/2023Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
 

Zarządza się,co następuje:

§ 1.

Powołuje  się komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem nr 5/2024Wójta Gminy Szczurowa z dnia 18.01.2024roku
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznejna2024 rok w następującym składzie:

  1. Pani Halina Święch- Przewodnicząca komisji -przedstawiciel Wójta
  2. Pani Elżbieta Gądek - członek komisji - przedstawiciel Wójta
  3. Pani BogumiłaDziąćko   - członek komisji- przedstawiciel Wójta
  4. PaniBogusława Daniel-Zieja – członek komisji – przedstawiciel Wójta

§ 2.

Określa się Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Szczurowej.

§ 4.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szczurowej,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.


Załączniki

Załącznik do zarządzenia - regulamin - pobierz
Załącznik do regulaminu nr 1 - pobierz
Załącznik do regulaminu nr 2 - pobierz
Załącznik do regulaminu nr 3 - pobierz