Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Krakowie

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W oparciu o umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie budynek Zespołu Szkół w Szczurowej poddawany jest kompleksowej termomodernizacji. Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej.

Koszt realizacji zadania wynosi 3 133 276,04 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 1 509 113,45 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 787 813,00 zł.

Efektem ekologicznym zadania „Poprawa efektywności energetycznej ZS w Szczurowej- instalacja pomp ciepła jest zakup i montaż 5 gazowych pomp ciepła o łącznej mocy 210,00 kW.

Efektem ekologicznym zadania „Poprawa efektywności energetycznej ZS w Szczurowej- modernizacja oświetlenia” jest modernizacja oświetlenia na energooszczędne, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 58 145 kWh/rok (51,52%).

Efektem ekologicznym zadania „Poprawa efektywności energetycznej ZS w Szczurowej- termomodernizacja obiektu” jest docieplenie 1167,91m2 stropodachu i 2391,55m2 docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana 76,65m2 stolarki okiennej i 2,99m2 stolarki drzwiowej zewnętrznej, co pozwoli na zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze o 1145,33 GJ/rok.

 

  


Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Szczurowa poprzez wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły zasilane gazem” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 
Przedmiotowe zadanie polega na wymianie pieców/ kotłów węglowych starej generacji, opalanych paliwem stałym na kotły gazowe. Planuje się wyminę 16 kotłów u mieszkańców Gminy Szczurowa, o łącznej mocy 256kW. Dzięki realizacji zadania zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń o 7 092,36kg/rok. Lokalizacja źródła emisji będzie ograniczona przede wszystkim na obszarach chronionych (przynajmniej 50% kotłów będzie wymienionych na obszarze chronionym).
 
Koszt realizacji zadania wynosi 266 240,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w łącznej kwocie 116 000,00 zł. Gmina Szczurowa zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na poziomie 10% kosztów kwalifikowanych.
 
Efektem ekologicznym zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Szczurowa poprzez wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły zasilane gazem” jest redukcja emisji równoważnej do powietrza o 7 092,36 kg/rok.
 
Efektem ekologicznym zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Szczurowa poprzez wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły zasilane gazem” jest: likwidacja 16 szt. pieców/ kotłów węglowych o łącznej mocy 256 kW i montaż 16 szt. kotłów gazowych kondensacyjnych o łącznej mocy 204,8 kW.

 Gmina Szczurowa jest beneficjentem projektu pn.: „Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Solnym” w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2021”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przedmiotowe zadanie polega na wymianie kotła węglowego starej generacji o mocy 35 kW, opalanego paliwem stałym na kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 24 kW oraz modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem instalacji gazowej.

Efektem ekologicznym zadania jest zmniejszenie emisji równoważnej o 613,43 kg/rok.

Efektem rzeczowym zadania jest likwidacja kotłowni węglowej o mocy 35 kW oraz zakup i montaż nowego kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 24 kW w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Solnym.

Koszt realizacji zadania wynosi 35 124 zł, przy czym koszty kwalifikowane stanowi kwota 28 781 zł,
w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie w wysokości 11 175 zł.


Gmina Szczurowa uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dofinansowanie na realizację zadania pn.: „ Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uści Solnym”.

Przedmiotowe zadanie polega na wymianie dwóch kotłów opalanych paliwem stałym o mocy 200 kW i 150 kW na nowy kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 190 kW.

Efektem ekologicznym zadania jest zmniejszenie emisji równoważnej o 6 065,56 kg/rok.

Efektem rzeczowym  zadania jest modernizacja  kotłowni poprzez likwidację dwóch kotłów  na paliwo stałe  o łącznej mocy 350 KW i montaż nowego kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 190 KW w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uściu Solnym.

Koszt zadania wynosi 332 100 zł, przy czym koszt kwalifikowany stanowi kwota 201 563 zł.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Krakowie wynosi 46 632 zł.